Below you can read legal statement for complaints, that is summary from our store regulations.
Remember, that we are always taking care for our customers, so feel free to contact with us with any problems with your order.
(english version)

6.PRODUCT COMPLAINT

6.1.The basis and extent of Seller’s liability towards the Customer, if the Product sold has a physical or legal defect (warranty), are specified by the generally applicable laws, especially the Civil Code. For Contracts for Sale made to 24 December 2014, the basis and extent of the Seller’s liability towards the Customer being a natural person, who purchases the Product in purposes unrelated to a professional or commercial activity, for non-compliance of the Product with the Contract for Sale is laid down by the generally applicable laws, particularly in the Act on the special conditions of consumer sale and amendments to the Civil Code of 27 July 2002 (Journal of Laws of 2002, No. 141, item 1176 as amended).

6.2.The Seller is obliged to provide the Customer with a Product without faults. Detailed information regarding the Sellers product liability and the Customer’s rights is provided at the Online Store’s website, under the “Product Complaint” tab.

6.3.A complaint can be submitted by the Customer in the following ways:

    1. in writing to the following address: Hedwiżyn 77, 23-400 Biłgoraj;

    2. in electronic form via e-mail to the following address: info@creepytables.com;

6.4.It is recommended that the Customer provide the following in the complaint description: (1) information and circumstances concerning the subject of the complaint, in particular the type and date of occurrence of the defect; (2) a request regarding the method of restoring the Product to a state of conformity with the Sales Agreement, or statement of price reduction, or withdrawal from the Sales Agreement; and (3) the claimant’s contact information – this will facilitate and expedite investigation of the complaint by the Seller. The requirements stated in the preceding sentence should be interpreted as recommendations and do not influence the effectiveness of complaints filed with omission of the recommended complaint description.

6.5.The Seller shall address the complaint without delay, no later than within 14 calendar days from the date of submission. If a consumer requests an exchange of a Product or a removal of defects or submits a statement of a price reduction, stating the amount of which the price is to be reduced and the Seller does not respond to the complaint within the abovementioned period, it means that the Seller has deemed the complaint as justified.

6.6.The Customer who exercises the rights under the warranty shall be obliged to deliver the defective Product at the expense of the Seller to the following address: Hedwiżyn 77, 23-400 Biłgoraj. In a case of a consumer, the Seller bears a cost of delivery of the Product. In a case of a Customer who is not a consumer, a Customer bears a cost of delivery of the Product. If, due to the nature of the Product or the way it is mounted, the delivery of the Product by Customer would be extremely difficult, the Customer is obliged to make the Product available to the Seller in the place where the Product is located.

7.EXTRAJUDICIAL METHODS OF SETTLING COMPLAINTS AND INVESTIGATING CLAIMS, AS WELLAS RULES OF ACCESS TO THOSE PROCEDURES

7.1.Detailed information regarding the possibilities for Customers who are consumers to use extrajudicial methods of settling complaints and asserting claims, as well as the rules of access to those procedures are available on the website of the Office of Competition and Consumer Protection at the address: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.By the President of the Office of Competition and Consumer Protection operates a contact point (telephone number: +48 22 55 60 333, email address: kontakt.adr@uokik.gov.pl or address: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), tasked, among other things, with helping consumers in cases concerning extrajudicial settling of consumer disputes.

7.3.A consumer has the following options of using extrajudicial methods of settling complaints and asserting claims: (1) an application to the permanent amicable consumers’ court (more information at a page: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) an application in a matter of extrajudicial settling of a dispute to the regional inspector of the Commercial Inspection (more information available on a page of the inspector competent due to a Seller’s place of business operation); (3) a aid of the district (municipal) consumer advocate or a social organization, whose tasks include the protection of consumers (incl. the Consumers’ Federation, Polish Consumers’ Association). Advice is provided at the e-mail address porady@dlakonsumentow.pl and under the consumer hotline number 801 440 220 (the hotline operates on Working Days, from 8 a.m. to 6 p.m., connection fee according to operator’s tariff).

7.4.At the address http://ec.europa.eu/consumers/odr there is available a platform of online dispute resolution system between consumers and businesses at the EU level (ODR platform). The ODR platform is an interactive and multilingual website with one-stop service for consumers and businesses seeking an out-of-court settlement of disputes concerning contractual obligations arising from an online sale or an online service contract (more information on the site of the platform or at the online address of the Office of Competition and Consumer Protection: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

(wersja polska)
6. REKLAMACJA PRODUKTU
6.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
6.2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
6.3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
    1. pisemnie na adres: Hedwiżyn 77, 23-400 Biłgoraj;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@creepytables.com;
6.4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6.6.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Hedwiżyn 77, 23-400 Biłgoraj. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2.Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
7.4.Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).